โครงการเพศวิถี มีสุข รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง” Iณ ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ในวันที่่ 7-8 กันยายน 2566

ร้อยตำรวจตรีโกศล พูลพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เป็นประธานเปิด”โครงการเพศวิถี มีสุข รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง” Iณ ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ในวันที่่ 7-8 กันยายน 2566 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องแก่เด็กนักเรัยนและลดปัญหาทางสังคมในอนาคตที่ต้นทาง โดยผสานความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายท่า

ดาวน์โหลดไฟล์

S__1581090


S__1581094


S__1581095


S__1581093


S__1581096