ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1 พฤศจิกายน 2566 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
24 ตุลาคม 2566 คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน
24 ตุลาคม 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33-34/2566
11 ตุลาคม 2566 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
27 กันยายน 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2566
8 กันยายน 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 28/2566
30 สิงหาคม 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2566
28 สิงหาคม 2566 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4 สิงหาคม 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2566
24 กรกฎาคม 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2566
1 2 3 13
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3-4/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
08 มี.ค. 2564
2 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1-2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28 ม.ค. 2564
3 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ ดาวน์โหลดเอกสาร
09 มิ.ย. 2560
4 คำสั่ง a_011015_113656ดาวน์โหลดเอกสาร
01 ต.ค. 2558
5 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
6 คู่มือสำหรับประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
7 คู่มือสำหรับประชาชน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
21 ก.ค. 2558
8 คู่มือสำหรับประชาชน: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอน ออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
9 คู่มือสำหรับประชาชน: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอน ออกใบอนุญาต) หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
10 คู่มือสำหรับประชาชน: การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558

 

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 คู่มือสำหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่ง รับคำขอรับใบอนุญาต) หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
12 คู่มือสำหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออก ใบอนุญาต) หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
13 คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง ฝ่ายจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
14 คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบยี น พาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง ฝ่ายจัดเก็ยรายได้ องค์การบริหา ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
15 คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง ฝ่ายจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
16 คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
17 คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
18 คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
19 คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
20 คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
22 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
23 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
24 คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
25 คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
26 คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
27 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่ วยเอดส์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานปลัด งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
28 คู่มือสำหรับประชาชน: การรับเด็กเล็กเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานปลัด งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรา ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
29 คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบีย้ ความพิการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานปลัด งานสวัสดิการ์สังคมและสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
30 คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานปลัด งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558

a_040215_090641

31 คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานปลัด งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
636
21 ก.ค. 2558
32 คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้ าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง ฝ่ายจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
638
21 ก.ค. 2558
33 คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง ฝ่ายยจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
625
21 ก.ค. 2558
34 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
636
21 ก.ค. 2558
35 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
633
21 ก.ค. 2558
36 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
638
21 ก.ค. 2558
37 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
635
21 ก.ค. 2558
38 คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
616
21 ก.ค. 2558
39 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2557 a_040215_090641 ดาวน์โหลดเอกสาร
680
04 ก.พ. 2558
40 โครงสร้าง และการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย a_040215_090804ดาวน์โหลดเอกสาร
683
04 ก.พ. 2558
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย41ดาวน์โหลดเอกสาร
04 ก.พ. 2558
42 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย นที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 42 ดาวน์โหลดเอกสาร
04 ก.พ. 2558
43 ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร43 ดาวน์โหลดเอกสาร
04 ก.พ. 2558
44 ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 44 ดาวน์โหลดเอกสาร
04 ก.พ. 2558
45 ภาพแสดงขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 45 ดาวน์โหลดเอกสาร
04 ก.พ. 2558
46 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย  46 ดาวน์โหลดเอกสาร
04 ก.พ. 2558
47 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2557 47 ดาวน์โหลดเอกสาร
04 ก.พ. 2558
48 ดัชนีข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 48 ดาวน์โหลดเอกสาร
04 ก.พ. 2558
49 คำสัง ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 49ดาวน์โหลดเอกสาร