โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนากลุ่มสตรีตำบลนาทราย (การประกอบอาหาร หมี่กรอบสมุนไพร) ประจำปี 2566

ร้อยตำรวจตรีโกศล พูลพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พนักงานส่วนตำบลและพนักจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนากลุ่มสตรีตำบลนาทราย (การประกอบอาหาร หมี่กรอบสมุนไพร) ประจำปี 2566 วันทีี่ 4 กันยายน 2566 ณ ที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาทราย เลขท่ี 97 หมู่ที่ 6 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์

คก.ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี_๒๓๐๙๐๔_25


คก.ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี_๒๓๐๙๐๔_22


คก.ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี_๒๓๐๙๐๔_9


คก.ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี_๒๓๐๙๐๔_28


คก.ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี_๒๓๐๙๐๔_44