โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.

ในหัวข้อ “หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำนัหงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด และกรณีตัวอย่างการแสดงบัญชีทรัพย์สิน” และ “การสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

 

ดาวน์โหลดไฟล์