โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ทัศนศึกษานอกสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ไร่จันทรังษี ตำบลขนาบนาค อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช “

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ทัศนศึกษานอกสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ไร่จันทรังษี ตำบลขนาบนาค อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ”

ดาวน์โหลดไฟล์

ไร่จันทรังษี_๒๓๐๙๐๖_181


ไร่จันทรังษี_๒๓๐๙๐๖_2


ไร่จันทรังษี_๒๓๐๙๐๖_35


ไร่จันทรังษี_๒๓๐๙๐๖_33


ไร่จันทรังษี_๒๓๐๙๐๖_50