โครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม : ล้อมรักษ์ต้นไม้

ตามที่ร้อยตำรวจตรีโกศล พูลพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายได้มอบหมายให้ นายณัฎฐภรณ์ ยิ่งนคร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พนักงานส่วนตำบลนาทราย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อสม.ตำบลนาทราย และประชาชน จำนวน 35 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม : ล้อมรักษ์ต้นไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากใบไม้แห้งและเศษวัสดุที่ย่อยสลายได้ เช่นเปลือกมังคุด เปลือกทุเรียน ฯลฯ และเพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ออกจากวงจรขยะครัวเรือนในพื้นที่ตำบลนาทราย ในวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดหญ้า หมู่ที่ 2 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์

ล้อมรักต้นไม้_๒๓๐๘๒๔_15


ล้อมรักต้นไม้_๒๓๐๘๒๔_11


ล้อมรักต้นไม้_๒๓๐๘๒๔_34


ล้อมรักต้นไม้_๒๓๐๘๒๔_18


ล้อมรักต้นไม้_๒๓๐๘๒๔_21