โครงการปรับปรุง แก้ไข ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.นาทราย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย คณะทำงานผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผนฯ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย,คณะกรรมการพัฒนาอบต.นาทราย พร้อม

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ และความต้องการของประชาชน

ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมีเครื่องมือ แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนชุมชน ตามแนวนโยบายรัฐบาล โดยบูรณาการระดมความคิดเห็นจากตัวแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ

ในวันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 2 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์