แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 -2563 เพื่อไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนอัตรากำลังคน พัฒนากำลังคน ให้สามารถดำเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563