แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

โดยที่ ก.ถ.และ ก.อบต.ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่งจึงสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ให้สอดคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งที่กำนดขึ้นใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ดาวน์โหลดไฟล์

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)