เรื่องมอบหมายให้พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทำการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการประชุม

เรื่องมอบหมายให้พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทำการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการประชุม

ดาวน์โหลดไฟล์

เรื่องมอบหมายให้พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทำการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการประชุม