สถิติการให้บริการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 65

ดาวน์โหลดไฟล์

สถิติการให้บริการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 65