ศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน ศพด.ตำบลนาทราย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ศพด.ตำบลนาทราย ได้นำเด็กไปทัศนศึกษานอกสถานที่ แหล่งเรียนรู้ชุมชนตำบลลานสกา ณ เขาช้างสีตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็นเลิศและแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนที่เรียนอ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้น เน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างจินตนาการให้โอกาสผู้เรียนรู้ สามารถแก้ปัญหาและคิดวิเคราะห์ได้เหมาะสมกับวัย  และปลูกฝังและสร้างค่านิยมที่ดีให้กับเด็กเกี่ยวกับภูมิปัญหาท้องถิ่นในชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร)

ดาวน์โหลดไฟล์