ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ในสมัยเมื่อสร้างวัดมหาธาตุ บริเวณที่ตั้งของตำบลเดิมเป็นหาดทรายชายทะเล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จึงได้มีการแบ่งเขตการปกครองตั้งเป็นหมู่บ้านและตำบลขึ้นและตั้งชื่อบริเวณนี้ว่า "ตำบลนาทราย"
ตำบลนาทรายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปลายท่า หมู่ 2 บ้านห้วยน้ำเย็น
หมู่ 3 บ้านหน้าโพธิ์ หมู่ 4 บ้านเหว็ด หมู่ 5 บ้านยางเตี้ย หมู่ 6 บ้านนาทราย