ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการรับฟังปัญหาอุปสรรค ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการประสานความร่วมมือ ในพื้นที่ตำบลนาทราย

ดาวน์โหลดไฟล์