ประกาศ แผนยุทธศาสตร์พัฒนา พ.ศ. 2554-2558

อบต.นาทราย ได้ผ่านความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนา พ.ศ. 2554 – 2558 จากสภาอบต.นาทราย สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553
จึงประกาศใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์พัฒนา เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์