นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย และบุคลากร รพ.สต.และอสม. ลงพื้นที่ มอบวัสดุสิ่งของ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลนาทราย

ร้อยตำรวจตรี โกศล พูลพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย และบุคลากร รพ.สต.และอสม. ลงพื้นที่ มอบวัสดุสิ่งของ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลนาทราย ตามโครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดไฟล์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุฯ


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุฯ


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุฯ


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุฯ


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุฯ