นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายแภลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายแภลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

ดาวน์โหลดไฟล์

20220506_152933