คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 70/2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

คำสั่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ที่ 70/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือ
27ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 70/2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ดาวน์โหลดไฟล์

เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฯ