คำสั่งมอบหมายรองนายก อบต.ทำหน้าที่ประธานกรรมการกองทุนฯ อบต.นาทราย

คำสั่ง อบต.นาทราย ที่ 577/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่องมอบหมายรองนายก อบต.ทำหน้าที่ประธานกรรมการกองทุนฯ อบต.นาทราย

ดาวน์โหลดไฟล์

เรื่องมอบหมายรองนายก อบต.ทำหน้าที่ประธานกรรมการกองทุนฯ อบต.นาทราย