ระเบียบการรับริการต่างๆ (กองช่าง)

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2555ดาวน์โหลดเอกสาร
22 มิ.ย. 2561
2 คู่มือสำหรับประชาชน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
3 คู่มือสำหรับประชาชน: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอน ออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
4 คู่มือสำหรับประชาชน: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอน ออกใบอนุญาต) หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
5 คู่มือสำหรับประชาชน: การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
6 คู่มือสำหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่ง รับคำขอรับใบอนุญาต) หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
7 คู่มือสำหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออก ใบอนุญาต) หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
8 คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
9 คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
10 คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
11 คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
12 คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
13 คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
14 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
15 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
16 คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ก.ค. 2558
17 คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
18 คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร