ระเบียบการรับริการต่างๆ (กองคลัง)

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
15 ก.พ. 2560
2 คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง ฝ่ายจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
3 คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบยี น พาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง ฝ่ายจัดเก็ยรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
4 คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง ฝ่ายจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
5 คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้ าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง ฝ่ายจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
6 คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้ าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง ฝ่ายจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
7 คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง ฝ่ายยจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 255