ระเบียบการรับริการต่างๆ (สำนักปลัด)

ดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ตลาด พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
22 มิ.ย. 2561
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.254ดาวน์โหลดเอกสาร
22 มิ.ย. 2561
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2549 ดาวน์โหลดเอกสาร
22 มิ.ย. 2561
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2549 ดาวน์โหลดเอกสาร
15 ก.พ. 2560
5 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่ วยเอดส์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานปลัด งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
6 คู่มือสำหรับประชาชน: การรับเด็กเล็กเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานปลัด งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
7 คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบีย้ ความพิการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานปลัด งานสวัสดิการ์สังคมและสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
8 คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานปลัด งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
9 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
10 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558