คู่มือประชาชน

30 พฤศจิกายน 2565 แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ. 2566
11 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 พฤศจิกายน 2565 ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2565
7 พฤศจิกายน 2565 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ
5 ตุลาคม 2565 รายงานผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจขอผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
10 สิงหาคม 2565 คู่มือหลักเกณฑ์และมาตราฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของอปท.
6 กรกฎาคม 2565 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2 กรกฎาคม 2565 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22-24/2565
28 มิถุนายน 2565 การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก
23 มิถุนายน 2565 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
1 2
1 คู่มือสำหรับประชาชน:การรับเด็กเล็กเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
22 ธ.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
16 เม.ย. 2563
3 ศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
4 คู่มือสำหรับประชาชน การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
5 คู่มือสำหรับประชาชน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
6 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
7 คู่มือสำหรับประชาชน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
8 คู่มือสำหรับประชาชน การต่ออายุใบอนุญาตป ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
9 คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบอนุญาตประก ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
10 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
11 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ ( ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
12 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
13 คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้า ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
14 คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตดัดแปลง ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
15 คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรื้อถอน ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
16 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
17 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
18 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
19 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
20 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้างการดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
21 คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนกการใช้อาคารตามมาตรา 33 ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
22 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิ ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
23 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
24 คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
25 คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
26 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
27 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
28 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
29 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
30 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
31 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
32 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
33 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
34 คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตใช้น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
35 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
36 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระค่าน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
37 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
04 มิ.ย. 2561
38 คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2559
39 กระบวนงาน กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
40 กระบวนงาน กองช่าง 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
41 แผนผังขั้นตอนการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
42 แผนผังขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
43 กระบวนงานการบริการ กองช่าง 3 ดาวน์โหลดเอกสาร