คำสั่ง ประกาศ อบต.นาทราย

20 พฤศจิกายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567
22 มิถุนายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายทราย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566
14 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566
3 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ครั้งที่ 1
19 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
6 มกราคม 2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก (ทักษะ)
29 ธันวาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
8 ธันวาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
11 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประจำปีงบประมาณ 2566
1 2
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ที่ 119/2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 16 เม.ย. 2564
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ที่ 119/2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านสกัดคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
16 เม.ย. 2564
3 คำสั่ง/ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
01 ก.พ. 2564
4 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20 ธ.ค. 2562
5 ประกาศ มาตรการป้องกันละเว้นการปฏฺบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
26 มิ.ย. 2562
6 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องทุกข์ กรณีเหตุรำคาญขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
24 ธ.ค. 2561
7 ประกาศ เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
02 ต.ค. 2560
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชน ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
9 กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน a_080615_133456 ดาวน์โหลดเอกสาร
16 ธ.ค. 2556
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสารa_110615_111310 ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ต.ค. 2556
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศวันลามีผลการพิจารณาขั้น a_120615_093353 ดาวน์โหลดเอกสาร
629
01 ต.ค. 2556