คำสั่ง ประกาศ อบต.นาทราย

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ที่ 119/2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 16 เม.ย. 2564
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ที่ 119/2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านสกัดคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
16 เม.ย. 2564
3 คำสั่ง/ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
01 ก.พ. 2564
4 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20 ธ.ค. 2562
5 ประกาศ มาตรการป้องกันละเว้นการปฏฺบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
26 มิ.ย. 2562
6 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องทุกข์ กรณีเหตุรำคาญขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
24 ธ.ค. 2561
7 ประกาศ เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
02 ต.ค. 2560
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชน ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
9 กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน a_080615_133456 ดาวน์โหลดเอกสาร
16 ธ.ค. 2556
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสารa_110615_111310 ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ต.ค. 2556
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศวันลามีผลการพิจารณาขั้น a_120615_093353 ดาวน์โหลดเอกสาร
629
01 ต.ค. 2556