กองทุนหลักประกันสุขภาพ

27 เมษายน 2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้ดำเนินงาน กองทุนฯ อบต.นาทราย 1_2561 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
27 เมษายน 2564 คำสั่งมอบหมายรองนายก อบต.ทำหน้าที่ประธานกรรมการกองทุนฯ อบต.นาทราย
27 เมษายน 2564 เรื่องมอบหมายให้พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทำการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการประชุม
26 เมษายน 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 70/2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
26 เมษายน 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.นาทราย ที่ 18/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564
24 เมษายน 2564 ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.นาทราย ว่าด้วยเรื่องการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาทราย พ.ศ.2562
1 กันยายน 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) 2563