กองทุนหลักประกันสุขภาพ

28 มิถุนายน 2566 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 1/2566
28 มิถุนายน 2566 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
28 มิถุนายน 2566 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
28 มิถุนายน 2566 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนประกันคุณภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ครั้งที่ 2/2566
28 มิถุนายน 2566 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนประกันคุณภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ครั้งที่ 3/2566
28 มิถุนายน 2566 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนประกันคุณภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ครั้งที่ 4/2566
28 มิถุนายน 2566 แผนการเงิน 1-2566
28 มิถุนายน 2566 แผนการเงิน 2-2566
28 มิถุนายน 2566 แผนการเงิน 3-2566
28 มิถุนายน 2566 แผนสุขภาพ 1-2566
26 มิถุนายน 2566 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนประกันคุณภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ครั้งที่ 1/2566
27 เมษายน 2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้ดำเนินงาน กองทุนฯ อบต.นาทราย 1_2561 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
27 เมษายน 2564 คำสั่งมอบหมายรองนายก อบต.ทำหน้าที่ประธานกรรมการกองทุนฯ อบต.นาทราย
27 เมษายน 2564 เรื่องมอบหมายให้พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทำการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการประชุม
26 เมษายน 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 70/2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
1 2