แผนดำเนินงาน

30 พฤศจิกายน 2565 แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ. 2566
11 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 สิงหาคม 2565 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
31 ตุลาคม 2564 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
23 เมษายน 2564 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนประจำปี64
23 เมษายน 2564 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนประจำปี64
23 เมษายน 2564 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปี2564
1 ธันวาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
1 พฤศจิกายน 2563 แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564
14 กรกฎาคม 2563 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
1 2