แผนการตรวจสอบภายใน

16 มกราคม 2561 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
16 มกราคม 2561 มาตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
16 มกราคม 2561 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6 ธันวาคม 2559 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3 พฤศจิกายน 2558 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3 พฤศจิกายน 2557 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
10 พฤศจิกายน 2555 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายเรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
10 พฤศจิกายน 2555 รายงานการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2558
9 พฤศจิกายน 2555 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
3 พฤศจิกายน 2555 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556