แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

25 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
7 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14 กันยายน 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22 กรกฎาคม 2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565
26 พฤษภาคม 2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565
4 เมษายน 2565 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
5 พฤศจิกายน 2564 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
17 สิงหาคม 2564 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564)
9 สิงหาคม 2564 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564)
17 มิถุนายน 2564 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564)
1 2