รายงานสถานะทางการเงิน

1 เมษายน 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2565 รอบ6 เดือน
15 ตุลาคม 2564 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
9 กันยายน 2564 รายงานสถานะการเงินประจำไตรมาส 2/2564
8 เมษายน 2564 รายงานรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564
5 เมษายน 2564 รายงานรายจ่าย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)
9 มีนาคม 2564 รายงานรับจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
29 มกราคม 2564 รายงานผลแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2564
7 มกราคม 2564 รายงานรับจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563
10 ธันวาคม 2563 รายงานรับจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
9 ธันวาคม 2563 งบแสดงฐานะและงบอื่นๆ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 2