ข้อบัญญัติงบประมาณ

18 กันยายน 2566 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567
30 พฤศจิกายน 2565 แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ. 2566
11 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10 ตุลาคม 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน
10 ตุลาคม 2565 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
13 มิถุนายน 2565 โครงการปรับปรุง แก้ไข ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.นาทราย
20 กันยายน 2564 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
26 พฤศจิกายน 2563 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2564
24 กรกฎาคม 2562 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
10 ตุลาคม 2561 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
1 2