การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนผังขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
656
21 ก.ค. 2558
2 แผนผังขั้นตอนการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
677
21 ก.ค. 2558
3 แผนผังขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
689
21 ก.ค. 2558
4 แผนผังขัน้ ตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนำ้มัน ดาวน์โหลดเอกสาร
673
21 ก.ค. 2558
5 แผนผังขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
677
21 ก.ค. 2558
6 แผนผังขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
662
21 ก.ค. 2558
7 แผนผังขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
667
21 ก.ค. 2558
8 แผนผังขั้นตอนการการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
678
21 ก.ค. 2558
9 แผนผังขั้นตอนการการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
655
21 ก.ค. 2558
10 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
665
21 ก.ค. 2558
11 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
684
21 ก.ค. 2558
12 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
673
21 ก.ค. 2558
13 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
662
21 ก.ค. 2558
14 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
680
21 ก.ค. 2558
15 แผนผังขั้นตอนการแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
660
21 ก.ค. 2558
16 แผนผังขั้นตอนการแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
661
21 ก.ค. 2558
17 แผนผังขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
653
21 ก.ค. 2558
18 แผนผังขั้นตอนการขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32 ดาวน์โหลดเอกสาร
695
21 ก.ค. 2558
19 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 3ดาวน์โหลดเอกสาร
663
21 ก.ค. 2558
20 แผนผังขั้นตอนการแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
665
21 ก.ค. 2558
21 แผนผังขั้นตอนการแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
671
21 ก.ค. 2558
22 แผนผังขั้นตอนการแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
654
21 ก.ค. 2558
23 แผนผังขั้นตอนการรับเด็กเล็กเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
658
21 ก.ค. 2558
24 แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบีย้ ความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
681
21 ก.ค. 2558
25 แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
663
21 ก.ค. 2558
26 แผนผังขั้นตอนการรับชำระภาษีป้ าย ดาวน์โหลดเอกสาร
661
21 ก.ค. 2558
27 แผนผังขั้นตอนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
665
21 ก.ค. 2558
28 แผนผังขั้นตอนการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
658
21 ก.ค. 2558
29 แผนผังขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
659
21 ก.ค. 2558
30 แผนผังขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 แผนผังขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
32 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลด
633
08 มิ.ย. 2558
33 ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
625
12 ม.ค. 2558
34 โครงการ ปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
619
12 ม.ค. 2558
35 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาขออนุญาตรื้อถอนอาคาร a_080615_111911ดาวน์โหลดเอกสาร
641
15 ธ.ค. 2557
36 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง a_080615_112023 ดาวน์โหลดเอกสาร
648
15 ธ.ค. 2557
37 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการขอหนังสือรับรอง/กรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างa_080615_112157ดาวน์โหลดเอกสาร
653
15 ธ.ค. 2557
38 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการขอหนังสือรับรอง/กรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง a_080615_112206ดาวน์โหลดเอกสาร
739
15 ธ.ค. 2557
39 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการขอหนังสือประสานขยายเขตไฟฟ้า a_080615_112317 ดาวน์โหลดเอกสาร
637
15 ธ.ค. 2557
40 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการขอใช้น้ำประปา a_080615_112600 ดาวน์โหลดเอกสาร
644
15 ธ.ค. 2557
41 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน a_080615_112830 ดาวน์โหลดเอกสาร
637
15 ธ.ค. 2557
42 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ a_080615_112923ดาวน์โหลดเอกสาร
640
15 ธ.ค. 2557
43 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก้บภาษีป้าย  a_080615_113019ดาวน์โหลดเอกสาร
649
15 ธ.ค. 2557
44 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดa_080615_113125 (1)ดาวน์โหลดเอกสาร
639
15 ธ.ค. 2557
45 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการรับชำระค่าขยะมูลฝอย a_080615_113222 (1)ดาวน์โหลดเอกสาร
639
15 ธ.ค. 2557
46 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการรับชำระค่าน้ำประปา  ดาวน์โหลดเอกสารa_080615_113328
643
15 ธ.ค. 2557
47 ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ a_080615_113423 ดาวน์โหลดเอกสาร
646
15 ธ.ค. 2557
48 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตจัดตั้งตลาด a_080615_113512 ดาวน์โหลดเอกสาร
640
15 ธ.ค. 2557
49 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการขอถังขยะมูลฝอย a_080615_113607หลด ดาวน์โหลดเอกสาร
643
15 ธ.ค. 2557
50 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการขอหนังสือรับรองผู้ประสบภัย a_080615_113659 ดาวน์โหลดเอกสาร
642
15 ธ.ค. 2557
51 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ดาวa_080615_113755ดาวน์โหลดเอกสาร
642
15 ธ.ค. 2557
52 แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ a_080615_113839 ดาวน์โหลดเอกสาร
642
15 ธ.ค. 2557
53 ประกาศ กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดเอกสาร
609
31 ต.ค. 2557
54 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำป งบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
617
28 ต.ค. 2557
55 ประกาศเรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
616
10 มี.ค. 2557
56 คำสั่งการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร