หัวหน้าส่วนราชการ

นายจรัญ บุญล้อม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 081-077-6954

นางสาวอภิญญา  ทรงสุรางค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 085-470-0954

นางนิศากร สุขบำเพ็ญ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 096-394-2953

นางสาววีระพัฒน์  ทับทุ่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 095-418-3099

นายอนิรุจน์  ภู่ขวัญทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 087-888-1887