หัวหน้าส่วนราชการ


นายอภิรักษ์ ไพบูลย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 0894405496

นางสาวอภิญญา  ทรงสุรางค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 085-470-0954


นายทรงวิทย์ เยี่ยมเวช

หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 093-641-1437


นางปิยนันท์ เขียวบุญจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 091-821-3705


นางจิตร์ตรา มานพพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 084-059-1057