หัวหน้าส่วนราชการ


นายอภิรักษ์ ไพบูลย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 0894405496

นางสาวอภิญญา  ทรงสุรางค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 085-470-0954


นางธันยนันทน์ ทิพย์สุราษฎร์

หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 062-162-6459

นางสาววีระพัฒน์  ทับทุ่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 095-418-3099

นายอนิรุจน์  ภู่ขวัญทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 087-888-1887