หัวหน้าส่วนราชการ

นายจรัญ บุญล้อม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวอภิญญา  ทรงสุรางค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางนิศากร สุขบำเพ็ญ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาววีระพัฒน์  ทับทุ่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอนิรุจน์  ภู่ขวัญทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง