สำนักงานปลัด


นายทรงวิทย์ เยี่ยมเวช

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวอารีวรรณ  ปรีชาชาญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางเยาวภา ญาณสูตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางภัชรีย์ ศรีสมบัติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวปนัดดา  จันธุรต

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวศศิพิมล  คุณชล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางจารึก  เดชเดโช

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


ว่าง

นักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวนิภาพร​ แสงวิเชียร
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวิตรี  จันพลโท
ครู คศ.2


นางกันทิมา  ช้างกลาง

ครู คศ.2

นางกุสุมา ภักดี
ครู คศ.1

พนักงานจ้าง

นางสาวสายวารี  สุดสมบูรณ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายณัฐวัฒน์ พูลพิพัฒน์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวจิรภรณ์ วาระเพียง
ผู้ดูแลเด็ก


ว่าที่ร้อยตรีหญิง มนฤดี หยู่ทองคำ
ผู้ดูแลเด็ก


ว่าง

ผู้ดูแลเด็ก

พนักงานขับรถยนต์
นายปรีชา ชุมธรรม


ว่าง
ผู้ช่วยบุคลากร


นายเสน่ห์ วาระเพียง
พนักงานขับรถขยะ


นางสิริลักษณ์ ยิ่งนคร

คนงานทั่วไป


นายชาญชัย  ปรีชาชาญ

คนงานประจำรถขยะ


นายสัญญา กิมิฬาร์
ยาม