สำนักงานปลัด

นางนิศากร  สุขบำเพ็ญ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวอารีวรรณ  ปรีชาชาญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายปริเชษฐ์ เทพบุญศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางภัชรีย์ ศรีสมบัติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวปนัดดา  จันธุรต

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวศศิพิมล  คุณชล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางจารึก  เดชเดโช

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวชโลทร  เพชรสงค์ 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวิตรี  จันพลโท
ครู คศ.2


นางกันทิมา  ช้างกลาง

ครู คศ.2

นางกุสุมา ภักดี
ครู คศ.1

พนักงานจ้าง

นางสาวสายวารี  สุดสมบูรณ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายณัฐวัฒน์ พูลพิพัฒน์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวจิรภรณ์ วาระเพียง
ผู้ดูแลเด็ก


ว่าที่ร้อยตรีหญิง มนฤดี หยู่ทองคำ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกัญญพัชร  นพรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก

พนักงานขับรถยนต์
นายปรีชา ชุมธรรม


ว่าง
ผู้ช่วยบุคลากร


นายเสน่ห์ วาระเพียง
พนักงานขับรถขยะ


นางสิริลักษณ์ ยิ่งนคร

คนงานทั่วไป


นายสัญญา กิมิฬาร์
ยาม


นายวินัย สุวรรณรัตน์
คนงานประจำรถขยะ


นายต้นตระการ สุขรินทร์

คนงานประจำรถขยะ


นายชาญชัย  ปรีชาชาญ

คนงานประจำรถขยะ


นายครรชิต  สุวรรณรัตน์
คนงานประจำรถขยะ