สภา อบต.


นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายปรานอม  วิหกฤทธิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายอภิรักษ์ ไพบูลย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายวิชิต  ช่วงชล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายนิพนธ์  สินสกล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายธวัชชัย  ยิ่งประดิษฐ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายกัมพล  ทองชุม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5