สภา อบต.


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6