คณะผู้บริหาร


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย


รองนายก อบต.


รองนายก อบต.


เลขานุการนายก อบต.