คณะผู้บริหาร


ร้อยตำรวจตรีโกศล  พูลพิพัฒน์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
โทรศัพท์ : 086-276-0705

 


นายอนุพงค์  ชูโลก
รองนายก อบต.
โทรศัพท์ : 081-077-0064


นายมาโนช เสวีพงศ์
รองนายก อบต.
โทรศัพท์ : 086-087-4939


นายจิระศักดิ์  ศรีเดชา
เลขานุการนายก อบต.
โทรศัพท์ : 093-617-9511