กองช่าง

นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานส่วนตำบล

นายเทอดภูมิ  สาสนะกระบวน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นางสาวนฤมล ศรีสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายเทิดพงศ์ กาฬคลอด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายบุญยัง หมื่นนคร
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายสายัณห์ รองพินิจ
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายธราธิป  ชุมธรรม

พนักงานผลิตน้ำประปา