กองช่าง


นางจิตร์ตรา มานพพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 084-059-1057

พนักงานส่วนตำบล


ว่าง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นางจิตร์ตรา มานพพงษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายเทิดพงศ์ กาฬคลอด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายบุญยัง หมื่นนคร
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายสายัณห์ รองพินิจ
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายธราธิป  ชุมธรรม

พนักงานผลิตน้ำประปา