กองคลัง

นางสาววีระพัฒน์ ทับทุ่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล


นางปิยนันท์ เขียวบุญจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางโสภา  เวชนุสิทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


ว่าง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาววิมล เลิศสอนจิตต์
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวนิตยา ไกรนุกูล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวนันชนันท์ เพชรเลียบ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

พนักงานจ้าง

นางสาวอรนุช  บุญเรืองฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้