สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลนาทรายประกอบอาชีพการเกษตรโดยทำนาข้าวไว้บริโภคเป็นหลัก รองลงมาคือ ทำสวนผลไม้และเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม สัดส่วนการใช้พื้นที่ในกิจกรรมการผลิตแต่ละสาขาดังนี้
     1. พื้นที่การเกษตร พื้นที่ทั้งหมด 13,497 ไร่ แยกเป็น พื้นที่ทำการเกษตร ดังนี้
พื้นที่ทำนา แยกเป็น
– พื้นที่ทำนา จำนวน 71,914 ไร่
พื้นที่ทำสวนไม้ผล แยกเป็น
– พื้นที่ปลูกมังคุด จำนวน 1,373 ไร่
– พื้นที่ปลูกเงาะ จำนวน 860 ไร่
– พื้นที่ปลูกทุเรียน จำนวน 213 ไร่
– พื้นที่ปลูกลองกอง จำนวน 204 ไร่
– พื้นที่ปลูกกระท้อน จำนวน 121 ไร่
– พื้นที่ปลูกมะนาว จำนวน 97 ไร่
– พื้นที่ปลูกยางพารา จำนวน 772 ไร่
– พื้นที่การเกษตรอื่นๆ จำนวน 2,666 ไร่

2. ปศุสัตว์และการประมง
– เลี้ยงโคพื้นเมือง จำนวน 521 ตัว
– เลี้ยงกระบือ จำนวน 407 ตัว
– เลี้ยงสุกร จำนวน 1,510 ตัว
– เลี้ยงไก่ จำนวน 12,199 ตัว
– เลี้ยงเป็ด จำนวน 97 ตัว
– บ่อเลี้ยงปลา จำนวน 1 บ่อ
– บ่อปลาสาธารณะ ไม่มี
ส่วนใหญ่ในตำบลนาทรายมีแหล่งจับปลาธรรมชาติมากในบริเวณบ่อดินทรายร้างการผลิตเกษตรกรในตำบลนาทราย ได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ใน
การผลิตตลอดเวลานับตั้งแต่พันธ์พืช สัตว์ ปุ๋ย และสารเคมี การเกษตรและเครื่องทุ่นแรง เช่น รถไถ เครื่องตัดหญ้า และอื่นๆ ทำให้ต้นทุนสูง และเสี่ยงต่อการขาดทุน
ในภาวะราคาผลผลิตตกต่ำ การผลิตนอกภาคเกษตรมีการรวมกลุ่มจักสานย่านลิเภาเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การตลาดโดยทั่วไปตลาดพืชผลสินค้าเกษตร
ของตำบลนาทรายยังคงอยู่ในมือของ พ่อค้าคนกลางและต่างถิ่นเข้ามาซื้อไปขายอีกทอดหนึ่งมีพ่อค้าทั้งในและต่างจังหวัดเข้าไปรับซื้อผลผลิตและเป็นฝ่ายตั้งราคา
ผลผลิตเหล่านั้น การรวมกลุ่มเพื่อดำเนินการด้านการตลาดของเกษตรกรในตำบลนาทรายค่อนข้างจำกัด ส่วนใหญ่กลุ่มที่มีอยู่เป็นการรวมกลุ่มเพื่อรับการถ่ายทอดความรู้เพื่อทำการผลิต

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
-โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา จำนวน 1 แห่ง
– บริษัทคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 แห่ง
– โรงรมยาง จำนวน 1 แห่ง
– บ้านจัดสรร จำนวน 1 แห่ง
– ร้านค้าปลีก จำนวน 33 ร้าน