สภาพทางสังคม

ลักษณะของบ้านเรือนของเกษตรกรในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่เป็นเรือนไม้กึ่งปูนและเรือนไม้มีทั้งชั้นเดียวและสองชั้น และเป็นที่น่าสังเกตว่า
บ้านเรือนที่ก่อสร้างใหม่เป็นบ้านก่ออิฐและปูนเพราะไม้หายากและมีราคาแพงลักษณะทางสังคม ศาสนา และสถาบัน
ความสัมพันธ์ทางสังคมของประชากรในตำบลนาทราย อาจแบ่งออกเป็นความสัมพันธ์ภายในและภายนอกชุมชน
ความสัมพันธ์ภายในชุมชนส่วนหนึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ทางสายเลือด เครือญาติพี่น้อง และเพื่อนบ้านทำให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกัน
ระหว่างคนเหล่านี้ในลักษณะของสังคมที่มีการแบ่งปัน เอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ประชากรในตำบลนาทรายส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 99.5 นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 0.5 นับถือศาสนาอิสลาม
คนในชุมชนจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสถาบันทางสังคม เป็นศูนย์กลางในการสั่งสมความรู้ ความสัมพันธ์ของคนในด้านการศึกษา
ศาสนา และสุขภาพอนามัยในตำบลนาทราย พอจะแยกได้เป็นดังนี้
การศึกษา
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน
– โรงเรียนวัดหญ้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำเย็น
– โรงเรียนวัดน้ำสรง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านหน้าโพธิ์
– โรงเรียนวัดดอนยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านยางเตี้ย
โรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 1 โรงเรียน
– โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านปลายท่า
โรงเรียนมัธยมศึกษาของเอกชน จำนวน 1 โรงเรียน
– โรงเรียนเทคโนโลยีศรีนคร

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
1) วัดหญ้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำเย็น
2) วัดน้ำสรง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านหน้าโพธิ์
3) วัดดอนยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านยางเตี้ย

ที่สาธารณประโยชน์
1) ที่อ่านหนังสือหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง
2) ศูนย์ข้อมูลระดับตำบล จำนวน 1 แห่ง
3) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 1 แห่ง
4) สถานีประจำตำบล 1 แห่ง