สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
ตำบลนาทราย ตั้งอยู๋ในท้องที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประมาณ 12 กิโลเมตร
มีการคมนาคมสะดวกสามารถติดต่อกับภายนอกและภายในพื้นที่ได้สะดวก โดยมีทางหลวงหมายเลข 4313 ถนนนครศรี-ปากพูน-ท่าศาลา
ผ่านตอนกลางของตำบล
ตำบลนาทรายมีพื้นที่ประมาณ 35.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,138 ไร่ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบถึงราบลุ่ม
องค์การบริหารส่วน ตำบลนาทราย มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่ที่ 1,8, ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดต่อกับหมู่ที่ 2,3,4,5 ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่ที่ 1,5 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ 4,6 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลนาทราย เป็นพื้นที่ราบถึงราบลุ่ม ใช้ประโยชน์ในการทำนาและทำสวนผลไม้ พร้อมทั้งมีการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ เช่น โคพื้นเมือง สุกร เป็ด และไก่พื้นเมือง ประชากรมีสิทธิถือครองในที่ดินทำกินโดยส่วนใหญ่ การขนส่งผลผลิตออกไปจำหน่ายยังตลาดใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นสำคัญ

ลักษณะภูมิอากาศ
ตำบลนาทรายเป็นแบบร้อนถึงร้อนชื้น อยู่ในเขตมรสุม ภูมิอากาศแบ่งเป็น 2 ฤดู คือ
– ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน
– ฤดูฝน แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฝนตกไม่หนาแน่น และช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นช่วงที่ฝนตกชุกและหนาแน่น

ประชากร
ข้อมูลประชากรครัวเรือน ตำบลนาทราย มีประชากรทั้งสิ้น 6,161 คน เป็นชาย 3,037 คน เป็นหญิง 3,124 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วยครัวเรือน จำนวน 1,472 ครัวเรือน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านปลายท่า 1,276 คน
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำเย็น 1,480 คน
หมู่ที่ 3 บ้านหน้าโพธิ์ 833 คน
หมู่ที่ 4 บ้านเหว็ด 643 คน
หมู่ที่ 5 บ้านยางเตี้ย 1,361 คน
หมู่ที่ 6 บ้านนาทราย 568 คน