วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

"สาธารณูปโภคพร้อม    สิ่งแวดล้อมดี

การศึกษามีมาตรฐาน  บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล"

คำนิยาม
สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ปาไม้ แม่น้ำ ลำคลอง
อากาศสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชน
มีความเข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และสวัสดิการสังคม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรท้องถิ่น

เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมสุขภาพและการให้บริการด้านสาธารณสุขในท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
2. เพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกับการ
พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. เพื่ออนุรักษ์ รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่อาศัย
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบ อาชีพ การสร้างรายได้และสวัสดิการชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน พัฒนาด้านการศึกษาของประชาชนให้ได้มี
โอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีพ และอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนาธรรมท้องถิ่นอันตีงามให้คงอยู่สืบไป
6. จัดให้มีและบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค ให้มีความพร้อมและสามารถให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
7. เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักการ