วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์(Vision)ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

“คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ
ครบถ้วนโครงสร้างพื้นฐาน ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ”
พันธกิจ(Mission)

1. ส่งเสริมสุขภาพและการให้บริการด้านสาธารณสุขในท้องถิ่น
2. เสริมสร้างความสงบเรียบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4 .สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้และสวัสดิการชุมชน
5. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์
6. รักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
7. พัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
8. จัดให้มีและบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค
9. สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1. ด้านสาธารณสุข 1.1ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข
1.2 ดำเนินการให้มีการประกอบการที่ถูกสุขลักษณะ
ในสถานบริการผู้ประกอบการ ตลาด โรงฆ่าสัตว์
2. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.2 สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
3. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูลและการบำบัดน้ำเสีย
4. ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพและการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
4.2 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
5. ด้านเศรษฐกิจ 5.1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
5.2 พัฒนาส่งเสริม ระบบเกษตรแบบอินทรีย์
6. ด้านการศึกษา 6.1 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
6.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.3 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการในท้องถิ่น
7. ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 7.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
8. ด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรท้องถิ่น 8.1 สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ โปร่งใส
8.2 พัฒนาคุณภาพการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร