การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
– ถนนลาดยาง 3 สาย
– ถนนคอนกรีต 6 สาย
– ถนนหินคลุก 13 สาย

สำหรับทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน เป็นสภาพถนนลูกรังและคอนกรีต ดังนี้
– ถนนลาดยาง ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร
– ถนนคอนกรีต จำนวน 12 สาย ยาวประมาณ 8 กิโลเมตร
– ถนนลูกรังในหมู่บ้าน ยาวประมาณ 21 กิโลเมตร
รวมทั้งหมดยาว 33 กิโลเมตร

การโทรคมนาคมและการใช้ไฟฟ้า
ตำบลนาทรายได้รับการบริการด้านโทรคมนาคมและ ไฟฟ้า ดังนี้
1) โทรศัพท์สาธารณะ 10 แห่ง
2) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ไม่มี
3) มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล แต่ไม่เต็มพื้นที่
4) มีประปาหมู่บ้าน ใช้จำนวน 5 หมู่บ้าน