กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกเพื่อโลก ปลูกเพื่ออนาคต

ร้อยตำรวจตรีโกศล  พูลพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับผู้นำฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรในชุมชน หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน และโรงเรียนวัดหญ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย ประชาชน ทีมงานนักจัดการทางสังคมตำบลนาทราย ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรม

“โครงการปลูกป่า ปลูกตันไม้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดย จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร ทั้ง 3 ด้านดังนี้

1. ทรัพยากรดิน     : กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกป้องกันการชะล้างพังทลายและเพิ่มเสถียรภาพเชิงลาดทาง

2. ทรัพยากรป่าไม้  : กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกเพื่อโลก ปลูกเพื่ออนาคต

3. ทรัพยากรน้ำ      : กิจกรรมรักษ์น้ำ คืนปลาสู่คลองธรรมชาติ

นายกฯ อบต.นาทราย กล่าวเปิดกกิจกรรมโครงปลูกป่า ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นายจรัญ บุญล้อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บรรยากาศผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้

ประชาชน หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ร่วมทำความดีทุกรูปแบบ เพื่อถวายความจงรักภักดี ทำดีด้วยหัวใจ เนื่องในวโรกาสใกล้วันเฉลิมพระชนพรรษา ราชกาลที่ 10

ดาวน์โหลดไฟล์