กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อปรับปรุงดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบร้อยตลอดเส้นทางเสด็จฯ ทางหลวงหมายเลข 4103

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พร้อมพนักงานส่วนตำบลนาทราย และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมการเก็บขยะถนนทางหลวงหมายเลข 4103

ช่วงแยกบางปู-นาพรุ ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. พร้อมกัน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุดจิตอาสาพระราชทาน เสื้อสีเหลือง และบุคคลที่ยังไม่ได้สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานให้แต่งกาย

ชุดพร้อมปฏิบัติงานโทนสีเหลือง เพื่อเตรียมการรับเสร็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ขพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จมาทรงปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เพื่อให้การเสด็จ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ดาวน์โหลดไฟล์

กิจกรรมจิตอาสา 14 มกราคม 65


เก็บขยะ4


เก็บขยะ2


เก็บขยะ6


เก็บขยะ9