หน้าแรก

1 2 3 5
12 พฤษภาคม 2565 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16
12 พฤษภาคม 2565 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15
10 พฤษภาคม 2565 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายแภลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
10 พฤษภาคม 2565 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาทราย
29 เมษายน 2565 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2
28 เมษายน 2565 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13
1 2 3 21
11 เมษายน 2565 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
31 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายพัสดุ ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7 มีนาคม 2565 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
4 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
17 มกราคม 2565 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
15 ธันวาคม 2564 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
23 พฤศจิกายน 2564 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
5 พฤศจิกายน 2564 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
13 ตุลาคม 2564 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564
1 2 3

RSS ระบบ E-GP

วิสัยทัศน์(Vision)

คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ ครบถ้วนโครงสร้างพื้นฐาน ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ

 

  • 3863ทั้งหมด:
  • 2วันนี้:
  • 58เมื่อวานนี้:
  • 374สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 1423เดือนที่แล้ว:
  • 1ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: