หน้าแรก

1 2 3 10
14 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566
7 มีนาคม 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2566
19 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย ประจำปีการศึกษา 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3-4/2566
3 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ครั้งที่ 1
31 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
30 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
24 มกราคม 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/25666
24 มกราคม 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 48-49/2565
23 มกราคม 2566 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
1 2 3 22
13 มกราคม 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดมะม่วงปลายแขน-รพ.สต.บ้านปลายท่า รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย นศ.ถ.117-01 บ้านปลายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
6 มกราคม 2566 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดมะม่วงปลายแขน-รพ.สต.บ้านปลายท่า รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย นศ.ถ.117-01 บ้านปลายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
29 ธันวาคม 2565 โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เทศการปีใหม่ 2566)
14 พฤศจิกายน 2565 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565
2 พฤศจิกายน 2565 ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2 พฤศจิกายน 2565 ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2 พฤศจิกายน 2565 ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
31 ตุลาคม 2565 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5 ตุลาคม 2565 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
1 2 3 5

RSS ระบบ E-GP

วิสัยทัศน์(Vision)

คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ ครบถ้วนโครงสร้างพื้นฐาน ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ

 

  • 17013ทั้งหมด:
  • 30วันนี้:
  • 42เมื่อวานนี้:
  • 229สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 600เดือนที่แล้ว:
  • 0ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: