การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนผังขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
656
21 ก.ค. 2558
2 แผนผังขั้นตอนการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
677
21 ก.ค. 2558
3 แผนผังขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
689
21 ก.ค. 2558
4 แผนผังขัน้ ตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนำ้ มัน ดาวน์โหลดเอกสาร
673
21 ก.ค. 2558
5 แผนผังขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
677
21 ก.ค. 2558
6 แผนผังขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
662
21 ก.ค. 2558
7 แผนผังขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
667
21 ก.ค. 2558
8 แผนผังขั้นตอนการการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
677
21 ก.ค. 2558
9 แผนผังขั้นตอนการการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
655
21 ก.ค. 2558
10 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
665
21 ก.ค. 2558
11 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
684
21 ก.ค. 2558
12 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
673
21 ก.ค. 2558
13 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
662
21 ก.ค. 2558
14 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดเอกสาร
680
21 ก.ค. 2558
15 แผนผังขั้นตอนการแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
660
21 ก.ค. 2558
16 แผนผังขั้นตอนการแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
661
21 ก.ค. 2558
17 แผนผังขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
653
21 ก.ค. 2558
18 แผนผังขั้นตอนการขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32 ดาวน์โหลดเอกสาร
695
21 ก.ค. 2558
19 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 ดาวน์โหลดเอกสาร
663
21 ก.ค. 2558
20 แผนผังขั้นตอนการแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
665
21 ก.ค. 2558
21 แผนผังขั้นตอนการแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
671
21 ก.ค. 2558
22 แผนผังขั้นตอนการแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
653
21 ก.ค. 2558
23 แผนผังขั้นตอนการรับเด็กเล็กเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
658
21 ก.ค. 2558
24 แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบีย้ ความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
681
21 ก.ค. 2558
25 แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
663
21 ก.ค. 2558
26 แผนผังขั้นตอนการรับชำระภาษีป้ าย ดาวน์โหลดเอกสาร
661
21 ก.ค. 2558
27 แผนผังขั้นตอนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
665
21 ก.ค. 2558
28 แผนผังขั้นตอนการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
657
21 ก.ค. 2558
29 แผนผังขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
659
21 ก.ค. 2558
30 แผนผังขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
667
21 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2
ผังงานการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
1.ประกอบกิจการสถานี-
บริการน้ำมัน (1)
2.ประกอบกิจการสถานี-
บริการน้ำมัน (2)
3.การต่ออายุใบอนุญาต (1)
     
4.การต่ออายุใบอนุญาต (2)
5.การออกใบอนุญาต (1)
6.การออกใบอนุญาต (1)
     
7.การจดทะเบียนพาณิชย์ (1)
8.การจดทะเบียนพาณิชย์ (2)
9.การจดทะเบียนพาณิชย์ (3)
     
10.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
11.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
12.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
     
13.การแจ้งก่อสร้างอาคาร
14.การแจ้งดัดแปลงอาคาร
15.การแจ้งรื้อถอนอาคาร
     
16.การต่ออายุใบอนุญาต..
17.การขอใบรับรองการก่อสร้าง..
18.การขออนุญาตเปลี่ยน..
     
19.การแจ้งขุดดิน
20.การแจ้งถมดิน
21.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
     
22.การรับเด็กเล็กเข้าเรียน..
23.การลงทะเบียนและยื่นคำขอ
รับเงินเบี้ยความพิการ
24.การลงทะเบียนและยื่นคำขอ
รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
     
25.การรับชำระภาษีป้าย
26.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
27.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
     
28.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
29.การขอใบอนุญาตประกอบ-
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
30.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ-
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.