ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
24 ต.ค. 2562
2 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
7
07 มิ.ย. 2562
3 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.นาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
28 พ.ค. 2562
4 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 พ.ค. 2562
5 การระงับและป้องกันอัคคีภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
127
04 เม.ย. 2562
6 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
3
04 เม.ย. 2562
7 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.นาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
27 มี.ค. 2562
8 ร่วมรณรงค์ป้องกันภัยแล้ง และอัคคีภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
36
14 มี.ค. 2562
9 จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
05 มี.ค. 2562
10 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
15 ก.พ. 2562
11 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
3
11 ก.พ. 2562
12 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.นาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
28 ม.ค. 2562
13 กำหนดเวลาการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
04 ม.ค. 2562
14 กำหนดเวลาการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
04 ม.ค. 2562
15 กำหนดเวลาการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
04 ม.ค. 2562
16 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 ม.ค. 2562
17 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
03 ม.ค. 2562
18 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
3
24 ธ.ค. 2561
19 คู่มือความปลอดภัยบนท้องถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
20 ธ.ค. 2561
20 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
17 ธ.ค. 2561
21 รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
14 พ.ย. 2561
22 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
20
06 พ.ย. 2561
23 เรียนรู้สาธารณภัย (อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
05 พ.ย. 2561
24 รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของ อบต.นาทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ต.ค. 2561
25 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
3
01 ต.ค. 2561
26 รายงานผลการประเมินตนเองตามแนวทางประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
18
21 ก.ย. 2561
27 ประกาศการยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
17 ก.ย. 2561
28 แสดงการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยันยืนสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 ส.ค. 2561
29 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
4
10 ส.ค. 2561
30 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
3
27 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13