ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
588
05 เม.ย. 2564
2 คู่มือความปลอดภัยทางถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
595
01 เม.ย. 2564
3 ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
595
25 มี.ค. 2564
4 ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
560
19 มี.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่องมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
19 มี.ค. 2564
6 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
610
04 มี.ค. 2564
7 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
569
02 มี.ค. 2564
8 รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
606
01 มี.ค. 2564
9 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
563
11 ก.พ. 2564
10 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
568
05 ก.พ. 2564
11 ประชาสัมพันธ์ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
633
03 ก.พ. 2564
12 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
563
26 ม.ค. 2564
13 ขยายเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
615
22 ม.ค. 2564
14 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
551
05 ม.ค. 2564
15 ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
600
04 ม.ค. 2564
16 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
591
24 ธ.ค. 2563
17 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เนื่องจากรถขยะชำรุด
620
29 ต.ค. 2563
18 แนวทางปฏิบัติปลอดภัยจากโควิด-19 ในประเพณีงานลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
621
28 ต.ค. 2563
19 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
553
22 ต.ค. 2563
20 รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
1
19 ต.ค. 2563
21 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
601
25 ก.ย. 2563
22 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่องพิจ
584
25 ก.ย. 2563
23 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
716
11 ก.ย. 2563
24 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
622
25 ส.ค. 2563
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการ แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
588
24 ส.ค. 2563
26 นัดประชุมสภา อบต.นาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาทราย
589
14 ส.ค. 2563
27 ประกาศ...รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) ดาวน์โหลดเอกสาร
654
13 ส.ค. 2563
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่องการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
583
10 ส.ค. 2563
29 นัดประชุมสภา อบต.นาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาทราย
585
05 ส.ค. 2563
30 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
641
04 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16