ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
05 เม.ย. 2564
2 คู่มือความปลอดภัยทางถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 เม.ย. 2564
3 ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
25 มี.ค. 2564
4 ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
19 มี.ค. 2564
5 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
04 มี.ค. 2564
6 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
02 มี.ค. 2564
7 รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
01 มี.ค. 2564
8 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
11 ก.พ. 2564
9 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
41
05 ก.พ. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
03 ก.พ. 2564
11 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
26 ม.ค. 2564
12 ขยายเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
22 ม.ค. 2564
13 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
05 ม.ค. 2564
14 ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
04 ม.ค. 2564
15 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
24 ธ.ค. 2563
16 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เนื่องจากรถขยะชำรุด
78
29 ต.ค. 2563
17 แนวทางปฏิบัติปลอดภัยจากโควิด-19 ในประเพณีงานลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
28 ต.ค. 2563
18 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
22 ต.ค. 2563
19 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
25 ก.ย. 2563
20 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่องพิจ
56
25 ก.ย. 2563
21 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
11 ก.ย. 2563
22 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
25 ส.ค. 2563
23 นัดประชุมสภา อบต.นาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาทราย
57
14 ส.ค. 2563
24 ประกาศ...รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
13 ส.ค. 2563
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่องการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
10 ส.ค. 2563
26 นัดประชุมสภา อบต.นาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาทราย
56
05 ส.ค. 2563
27 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
107
04 ส.ค. 2563
28 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.นาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
29 ก.ค. 2563
29 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22-23/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
23 มิ.ย. 2563
30 สถิติผู้ขอใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ ปัจจุบัน) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
22 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16