ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียน
  รายละเอียด : ตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ในมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) จึงให้ อปท.จัดทำประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ เพื่อใช้ประกอบการขออนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจ้ง อนุญาต รับรอง รับแจ้ง หรือรับจดทะเบียนที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ในการนี้ อบต.นาทราย ได้พิจารณายกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในกระบวนงานบริการ จำนวน 28 กระบวนงาน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน