ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2562
  รายละเอียด : รายงานผลการประเมินตนเอง ตามแนวทางประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน