กิจกรรม : โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนั


รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย  จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562ด้านส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใส  ด้านกฎหมายน่ารู้สำหรับประชาชน  ณ  ศาลาร้อยปี  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  วิทยากร  พระครูสิริธรรมาภิรัต  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  เจ้าคณะอำเภอลานสกา  อำเภอพระพรหม  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช   วิทยากร  นายวิทวัส  จูห้อง  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม  และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2562    อ่าน 990 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**